Innspill til reiselivsmeldingen fra VisitOsloRegion

[Totalt:7    Gjennomsnitt:4/5]

Flere reisemål på Østlandet er nå i ferd med å organisere seg sammen i et landsdelsselskap; VisitOsloRegion. Og selv om selskapet ikke er stiftet enda, så har vi gått sammen om å lage vårt innspill til stortingsmeldingen for Reiseliv. Innspillene vektlegger det som er viktig for reiselivet i Osloregionen; vi snakker om den delen av landet som bærer 49% av verdiskapingen i Norsk reiseliv.

Dette er «langlesing» – men vi tror det vil være interessant for flere enn utvalgte personer i Nærings- og Fiskeridepartementet å se hva som er viktig for internasjonal vekst i Osloregionen. Under følger vårt innspill i sin helhet.

Vi i VisitOsloRegion har store ambisjoner for næringen vi representerer. Her er vi fotografert sist gang vi møttes for å diskutere nettopp dette.

Vi i VisitOsloRegion har store ambisjoner for næringen vi representerer. Her er vi fotografert sist gang vi møttes for å diskutere nettopp dette.

Vedr.: Innspill til ny stortingsmelding om reiseliv

Innledning.
Reiselivet er en av verdens viktigste næringer, og i 2014 reiste hele 1,138 mrd mennesker utenlands (UNWTO), noe som representerte 10% vekst fra 2012. Det var det femte året med internasjonal positiv vekst etter finanskrisen. Mennesker vil ha opplevelser og reise til nye steder, og det er viktig å øke vår internasjonale markedsandel.

Reiselivsnæringene kommer til å bestå, men vi må innta en styrket posisjon. Dette er næringen som ikke kan flagge ut sin produksjon. Sysselsetting og verdiskaping vil alltid foregå i Norge. Dette gjør at næringen er spesielt egnet for eksport og som nasjonalt satsingsområde.

Når reiselivsnæringen lykkes, gir det positive lokale synergier Både lokalbefolkning og lokalt næringsliv vil nyte godt av et rikt kulturliv, store og små arrangement, gode serveringssteder, god internasjonal tilgjengelighet (transport) og gode hotell- og møtefasiliteter. Det blir bedre steder å bo, og det blir mer interessante steder å etablere sine virksomheter.

Det er vår anbefaling og vårt håp at stortingsmeldingen vil styrke mulighetene som ligger i denne næringen, og at det vil gjenspeiles i både stortingsmeldingen som nå skal lages og i reiselivspolitikken som utformes i de kommende år.

Sammendrag
Landsdelsselskapet VisitOsloRegion (Oslo, Østfold, Akershus, Vestfold samt deler av Hedmark og Oppland) er i støpeskjeen, og vil representere nærmere 50% av landets verdiskaping innen reiseliv. Reisemålene i regionen bærer alene hele eksport-veksten i Norsk reiseliv de siste 3 årene.

VisitOsloRegion sitt innspill til stortingsmelding setter fokus på;

 • Et ønske om høyere vekting av næringspotensial enn geografi
 • Behovet for en nasjonal satsing på næringsrettet forskning og analyse
 • Innland, kultur og storby som en selvfølgelig integrert og synlig del av merkevaren Norge
 • Vi ønsker også at det gjøres vurderinger rundt økt fleksibilitet i fellesmarkedsføringen av Norge; både hva gjelder bruk av virkemidler og hvilke kanaler de benyttes i 
 • Arrangementer som driver av lønnsomheten reiselivet
 • Vurdering av en ny nasjonal skiltordning
 • Oppdatert definisjon av vertskapsrollen
 • Vurdering av en modell for fellesgodefinansiering
 • Behov for en lovgivning som sikrer forbrukerens rettigheter i delingsøkonomien

VisitOsloRegion blir til
Reisemålene på det sentrale Østlandet er i ferd med å organisere seg, og har som mål å stifte landsdelsselskapet VisitOsloRegion (VOR) i løpet av senhøsten 2015, slik at drift av selskapets felles aktiviteter kan planlegges høsten 2015 og løpe fra 2.januar 2016. I forbindelse med etablering av selskapet, har alle de involverte partnerne enes om å gi et felles innspill til stortingsmeldingen om reiseliv.

Dette innspillet er ført i penn av Knut Aandal fra Akershus Reiselivsråd, Sylvia Brustad fra Hamarregionen Reiseliv, Maya Nielsen fra Visit Fredrikstad & Hvaler og Katrine Mosfjeld fra VisitOSLO, men er et samlet innspill fra alle reisemålsselskapene som planlegger å inngå i det nye landsdelsselskapet VisitOsloRegion. Disse er:

 • Visit Østfold (Fredrikstad, Halden, Sarpsborg, Indre Østfold)
 • Akershus Reiselivsråd (Romerike, Follo, Asker/Bærum)
 • Visit Hedmark (Hamarregionen, Elverumsregionen, Sør-Hedmark)
 • Visit Gjøvikregionen (Gjøvik, Toten, Hadeland, Ringerike)
 • Visit Lillehammer (Lillehammer, Hafjell, sydlige deler av Gudbrandsdalen)
 • VisitOSLO
 • Sandefjord, Horten, Larvik og Tønsberg arbeider for å etablere Visit Vestfold, med intensjon om å delta i samarbeidet når dette er på plass og har også bidratt med innspill.

Selskapets viktigste oppgave er å samordne og utføre oppgaver innenfor internasjonal profilering og markedsføring av Osloregionen. Parallelt vil selskapets styre være en næringspolitisk aktør, med formål å styrke kultur- og reiseliv i vår region.

Osloregionens betydning for det nasjonale reiselivet

Reiselivseksport
Det er folketette områder som inngår i Osloregionen, og det er også mange tilreisende til denne regionen. Når vi ser på eksport av gjestedøgn (internasjonale gjestedøgn i Norge) så utgjorde internasjonale gjestedøgn i våre fylker 37% av det totale antallet internasjonale gjestedøgn i hele Norge i 2012 (SSB). I 2014 var Osloregionens andel økt til 39% av alle internasjonale gjestedøgn i Norge. Det gir 9,11% vekst for internasjonale gjestedøgn i Osloregionen i denne perioden, mens internasjonale gjestedøgn uten Osloregionen faktisk har en liten nedgang på 0,01%. Osloregionen bærer altså hele nasjonens vekst av internasjonale gjestedøgn (eksport) i perioden 2012-2014.

Verdiskaping og sysselsetting
Menon har på oppdrag fra Innovasjon Norge analysert verdiskapingen i norsk reiseliv. Det er faktisk slik at hele 49% av verdiskaping i Norsk reiseliv (2013) skjer i fylkene representert i VisitOsloRegion. 62 186 mennesker var sysselsatt i vår næring i 2013, noe som tilsvarer 45% av alle næringen sysselsatte nasjonalt i 2013. Reiselivsnæringen i Osloregionen også er mer lønnsom enn i andre deler av landet, i tillegg til at den er en stor arbeidsgiver.

Integreringsnæringen
Næringen sysselsetter et betydelig antall mennesker. 44% av næringens sysselsatte i Oslo kommune kommer opprinnelig fra andre land. Reiselivet tilbyr disse menneskene sin første jobb i Norge, og gjør dermed en viktig integreringsjobb for samfunnet vårt. Reiselivet gir dem jobb, inntekt, kolleger, et sted å praktiskere språk og en følelse av å høre til og være viktige. Mønsteret viser seg å gjelde hele landet, og andelen sysselsatte innvandrere vokser med næringen.

Ringvirkninger i overrislingsnæringene
I verdiskapingsanalysen er det bare de direkte inntektene og effektene som regnes inn. Altså omsetningen av omtrent 3 måltider per person per dag, men ikke verdiskapingen som skjer i matens produksjonsledd (bøndene, fiskerne, etc). Omsetningen på lufthavn og hotell, men ikke effekten av byggearbeidene når Oslo Lufthavn må bygge ut, eller når det bygges et nytt hotell. Og omsetning på sightseeing og museer er med, men ikke gjestenes handel som kanskje er den største aktiviteten på reise til i byer. Det er store overrislingsnæringer som nyter godt av at reiselivsnæringen lykkes, og som bidrar til stor verdiskaping som ikke fanges opp av analysene vi legger til grunn.

Vi mener at disse egenskapene ved reiselivet i Osloregionen må vektlegges i Stortingsmeldingen.

Kjennetegn ved Osloregionen
Det er slått fast gjennom verdiskapingsanalyser (Menon) og statistikk over gjestedøgn (SSB) at det er Osloregionen som lykkes best med sin reiselivssatsing. Og det er noen fellestrekk ved denne regionens reiseliv som skiller seg fra resten av landets. Vi snakker da ikke bare om det åpenbare; fraværet av nordlys og vakre vestlandsfjorder. Vi har noe annet, som ikke har vært prioritert i virkemiddelapparatet (Innovasjon Norge) tidligere, da det faller utenfor merkevaren Norge slik den har vært kommunisert.

Våre reisemål ligger i Norges eneste urbane sone – og er mer preget av menneskers tilstedeværelse enn fravær. Våre byer ligger tett på naturen noe som bidrar til at det gode liv kan leves fullt ut. Regionen har mange byer med mange mennesker, i et relativt lite geografisk område. Med byer følger folk, og med folk følger et yrende kulturliv og rike historiske spor, lag på lag. Dette gir oss muligheter til å selge kultur i alle varianter, attraksjoner og kunnskapsmiljøer.

Våre byer ligger tett på naturen, og de ligger også tett på landsbygda. Våre fylker er store matprodusenter av de fineste råvarer, og dette bidrar til at restaurantene i våre byer og tettsteder har høy kvalitet på maten som blir servert. Vår region er i sannhet Norges spiskammer. Dette gir vår region anledning til å satse på det attraktive internasjonale segmentet som er ute etter gode og spesielle matopplevelser.

Vi som bor her, gjør det fordi regionen tilbyr spennende karrieremuligheter, gode liv, levende byer med bredt og godt kulturelt tilbud med arrangement som krydrer tilværelsen, gode restauranter rundt hjørnet og naturen tilgjengelig rett utenfor døren. Og det er akkurat de samme tingene som gjør at vi lykkes med vårt reiseliv – og som vil være viktig for vekst i tiden fremover også.

Vårt næringsliv og våre fagmiljøer er solide, innovative og ekspanderende, og nettopp dette er viktig for våre reisemål. Når fagmiljøene lykkes, tiltrekkes også tilreisende bedrifter; for møter, konferanser og kongresser. Dette er også påvirkbare reiser. En betydelig andel av tilreisende reiser i jobbens medfør. Våre reisemål er altså avhengig av at det regionale næringslivet lykkes.

Våre reisemål har flere store innfartsårer for internasjonale gjester; Oslo Lufthavn, Oslo Havn, Moss Lufthavn Rygge, Larvik Havn, Sandefjord Havn og Sandefjord Lufthavn Torp. Denne gode tilgjengeligheten gjør at reisemålene i Oslo regionen har en stor mulighet til å utnytte det europeiske «Citybreak markedet». Dette er en av de største reisetrendene vi ser, og det dreier seg om at folk tar flere kortere ferier, knyttet opp mot rimelig transport. Markedet reiser også hele året, og bidrar til utjevning av sesongene og fyller helger der det er mindre møtevirksomhet.

I arbeidet med en den nye stortingsmeldingen om reiselivet i Norge ber VisitOsloRegion (VOR) om at følgende tema blir belyst:

Profilering og markedsføring
Norge, et land med mer enn nordlys, fjord og fjell. Det er fantastisk, men i tillegg må vi vise fram alt det andre fine vi har. 49% av reiselivets verdiskaping kommer fra de 6 Østlandsfylkene (inkl. fjell i Hedmark og Oppland), størstedelen av utenlandske besøkende kommer gjennom regionen uavhengig av om det er med bil, båt, fly eller tog. Dette har frem til nå vært for lite reflektert i hvordan Norge fremstilles i utlandet.

Med utgangspunkt i regionens kjennetegn kan vi si at reiselivet i VisitOsloRegion i all hovedsak bedriver ”lavfjellsturisme” og urbane opplevelser – noe som inkluderer konsepter/segmenter som:

 • Arrangementsturisme (kultur, idrett, fag/møter)
 • ”Foodies” – matreisende
 • Kulturturisme (arkitektur, kunst, mat, museer)
 • Fly/fergebasert kortferie (Citybreak-segmentet; mat, sightseeing, shopping)
 • Tilgjengelige naturopplevelser

Vi mener at det bør det åpnes for en høyere grad av fleksibilitet og tilpassing av budskap, kanal og profil enn dagens ordning når det gjelder «Matching prinsipp» i Innovasjon Norge.

Naturturisme er bra, men vi har så mye mer enn det. Vi ønsker at det legges til rette for en større inkludering av Øst-Norge med innland, kultur og storby som en selvfølgelig integrert og fremhevet del av merkevaren Norge og Norges kommunikasjonsplattform fremover.

Vi ønsker også at det gjøres vurderinger rundt økt fleksibilitet i fellesmarkedsføringen av Norge; både hva gjelder bruk av virkemidlene og hvilke kanaler de benyttes i.

Næringspolitikk og distriktspolitikk
Det er VORs oppfatning at reiselivspolitikk tradisjonelt har vært utformet med distriktspolitiske motiver. Vi har forståelse for at det har vært slik, ettersom det jo er en næring som kan, vil og skal bidra til at vi har levedyktige og spennende distrikter i Norge. Begge deler er viktig, men næringspotensialet må sterkere fram slik at en på den måten også kan ta større internasjonale markedsandeler. VOR representerer et reiseliv som også er næring på linje med andre næringer, og som har potensiale for vekst og sysselsetting. Og da er det viktig at dette blir prioritert.

VisitOsloRegion ønsker at næringspotensial skal vektes sterkere fremover når politikk skal utformes og virkemidler skal fordeles.

Vi ønsker at organisasjonene (reisemål, næringsaktører) som investerer i fellesaktiviteter, skal få større reell medbestemmelse, da det er disse selskapene som skal leve med og svare for aktivitetenes resultater.

Forskningsløft
Reiselivet er i stadig endring, og er samtidig en konjunkturavhengig næring som raskt påvirkes av trender så vel som av markedets økonomiske utvikling. For at reiselivet fremover skal stå godt som en økonomisk bærekraftig næring mener VisitOsloRegion at det er behov for en satsing på næringsrettet forsking og analyse. Noen av temaene kan være:

 • Kultur-, idrett- og fagorienterte arrangement og deres betydning for reiseliv og lønnsomhet
 • Målrettet markedsføring mot målgrupper basert på innovativ utnyttelse av ”bigdata”
 • Hvordan påvirker fremvoksende digital teknologi forbrukermønsteret
 • Ringvirkningsanalyser og overrislingsnæringene
 • Enhetlig statistikk og analyse ut over hotellovernattinger på kommune/ regionsnivå

VisitOsloRegion mener det er behov for en nasjonal satsing på næringsrettet forskning og analyse for i sterkere grad å kunne være i forkant av markedets utvikling.

Arrangement som driver av lønnsomheten i reiselivet
Internasjonale kongresser, kultur- og idrettsarrangementer er det segmentet som gir reiselivet mest lønnsomhet, og destinasjonene størst digital oppmerksomhet internasjonalt. Arrangement generelt bygger merkevare, profil og omdømme, ikke bare for reiselivet, men det norske samfunnet for øvrig. Det bidrar også til mersalg som er nødvendig for å øke lønnsomheten ytterligere.

Mange av de store arrangementene ligger i Osloregionen og bidrar til en samhandling mellom kultur, idrett og næring, ofte på tvers av kommune- og fylkesgrenser. I tillegg til at det bidrar til aktiviteter gjennom hele året noe som bidrar til en sesongutjevning.

Verdiskapingen som arrangementsturisme bidrar til i norsk reiseliv blir ofte utelatt i verdiskapingsanalyser (ref MENON publikasjon nr. 3/2015), noe som er overraskende da man i mange andre land jobber med dette som et fagområde innen reiselivet

VisitOsloRegion ønsker en nasjonal strategi på arrangementsturisme som en del av reiselivet og som tar opp i seg verdiskapingen som en del av reiselivsregnskapet.

Samferdsel og skilting
Nasjonale turistveger – et fantastisk prosjekt for Norge.
”Nasjonale landeveger” – en mulighet for reiselivsnæringen.

VisitOsloRegion mener det ville påvirke reiselivet positivt om man fikk på plass en nasjonal skiltordning som synliggjør omveiene som kan gi besøkende den gode opplevelsen. En stor del av norsk reiseliv ligger ikke langs en europavei eller ved en nasjonal turistveg, men ligger i de mindre stedene i innlandet, på fjellet eller ved kysten.

Reiselivsskilting er ofte en utfordring. Regionen håper stortingsmeldingen vil se på utfordringene ved dagens skiltordninger og håndhevingen av denne. VisitOsloRegion ønsker at den nye reiselivsmeldingen åpner for en vurdering av en ny nasjonal skiltordning i likhet med den danske ”Margueritruten” samt gjør en evaluering av dagens reiselivsskilting.

Fremtidens turistinformasjon; vertskapsfunksjonen
De besøkendes krav og forventninger til tilgjengelig og relevant informasjon samt hjelp er helt sentralt i vertskapsfunksjonen, som reisemålsselskapene tradisjonelt har utført på vegne av kommunene. VisitOsloRegion mener tiden er moden for å omdefinere hva od turistinformasjon og godt vertskap er, samt tydeliggjøre hvor ansvaret for vertskapsfunksjonen bør ligge.

Før kontaktet turistene turistinformasjonskontoret for å få løst sine planleggingsbehov, for å få hjelp og svar på sine spørsmål. De gjorde det ved å sende brev, fax, ringe og etter hvert også via e-post. Når de var på destinasjonen, besøkte de turistinformasjonskontoret.

Det er fremdeles oppmøte ved regionens turistkontor, men reisemålene hjelper i dag flest folk gjennom sine digitale kanaler. Spørsmålene har altså ikke opphørt, de bare stilles og søkes besvart i større grad i andre kanaler enn tidligere; nettsted, apper og sosiale medier er blitt våre digitale turistinformasjoner.

Emner som bør vurderes er:

 • Roller og ansvar – hvem/hva er dagens og fremtidens vertskap?
 • En sømløs vertskapsdefinisjon; i møte med mennesker og i møte med digitale plattformer
 • Verdien av human kapital i møte med gjesten
 • Et tilgjengelig Norge – tilgjengelig gratis Wifi der folk ferdes

VisitOsloRegion håper NFD vil inkludere et punkt om fremtidens vertskapsfunksjon og det offentliges rolle. VisitOsloRegion mener at digitaliseringen må enda høyere på dagsorden, og at det offentlige er ansvarlige for at vertskapstjenesten også må omfatte digital turistinformasjon i større grad.

Fellesgodefinansiering
Osloregionen er det området i landet med høyest inngående trafikk, og med lavest offentlig ressursbruk til reiseliv. For å styrke dagens offentlige reiselivsfinansiering vil en fellesgodefinansiering kunne bidra til vekst og en regionbasert fordeling ut fra bidrag. Fellesgodefinansiering kunne bidra til å sikre og videreutvikle reiselivets grunnleggende infrastruktur i regionen, samt sette regionen i stand til å ta ut en større andel av markedspotensialet ved overordnet profilering.

VisitOsloRegion ber om at det legges opp til en utredning og mulig innføring av fellesgodefinansiering i Stortingsmeldingen.

 

Forbrukersikkerhet og kvalitetsordninger
Det har i mange år vært diskusjoner og prosjekter rundt kvalitetsmerking og ”stjerneordninger” som en del av kvalitetssikringen i reiselivet. Med bakgrunn i de siste års vekst i løsninger med brukerskapte innhold som for eksempel TripAdvisor.com, løser forbrukerne dette i stor grad på egenhånd ved å dele sine erfaringer med andre potensielle reisende i sosiale nettverk.

Reiselivet er et vekstområde for delingsøkonomien, og VisitOsloRegion ønsker de nye aktørene velkommen. Men hvordan påvirker dette forbrukersikkerheten? Er forbrukeren godt nok ivaretatt i den nye delingsøkonomien når noe skjer?

VisitOsloRegion ønsker at den nye Stortingsmeldingen tar opp i seg de digitale endringene på området, og forbrukernes muligheter til selv å påvirke hvilke steder som anbefales mm.

Det anbefales også at staten ser på lovgivning som sikrer forbrukerens rettigheter og sikkerhet i delingsøkonomien.

 

1 svar
 1. Einar Lier Madsen
  Einar Lier Madsen says:

  Reiselivets manglende kunnskapsbase reduserer næringens muligheter for utvikling og verdiskaping, og gjør at den fort kan oppfattes som lite seriøs sammenlignet med, og i konkurranse om oppmerksomheten med andre næringer. Det er derfor flott når Visit Osloregionen også har innspill om næringens forskningsbehov da tilgang til ny kunnskap vil være avgjørende for å lykkes med å skape et konkurransedyktig og lønnsomt reiseliv. Dagens kunnskapsinfrastruktur som trengs for å lykkes er imidlertid lite tilpasset reiselivsbedriftenes behov. De mest framtredende manglene dreier seg om fraværet av: en nasjonal kunnskapsstrategi for utvikling av reiselivsnæringen, tilgang på forskningspenger og egne forskningsprogram og kunnskapsformidlingskanaler. Dette er helt sentrale tiltak for å gjøre bedriftene bedre i stand til å lykkes med utvikling av interessante opplevelser og reiselivsprodukter av høy kvalitet. Det må derfor satses på å:
  1. Utvikle en nasjonal strategi for reiselivet – «Reiseliv21».
  2. Egne forskningsprogram og tilpassede forskningsvirkemidler
  3. Utvikle kunnskapsformidlingskanaler

  Gjennom slike tiltak vil en komme på linje med andre seriøse næringer som har blitt og blir utviklet gjennom nasjonale strategier og betydelig forskningsinnsats.

  Svar

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *